Toshiba DC Hybrid Inverter model

Toshiba DC Hybrid Inverter model